Nhân sự
Thomas Fuchs

Thomas Fuchs

Nhân sựTrình độ học vấn

1976 – 1982 Universität zu Köln; Bằng cấp: Diplom-Kaufmann

Kinh nghiệm Chuyên môn

VEGLA GmbH, Aachen
1983 – 1988 Trợ lý Giám đốc Nhân sự

Beiersdorf AG / tesa
1988 – 1989 Quản lý Nhân sự - Sản xuất, Nghiên cứu & Phát triển, Vận Chuyển
1989 – 1992 Quản lý Nhân sự - Sản xuất, Nhà máy tesa Hausbruch
1992 – 1994 Quản lý hệ thống nhân sự
1995 – 1998 Quản lý Nhân sự - Bộ phận tesa
1998 – 2000 Quản lý Nhân sự - Tư vấn

tesa SE
Kể từ 2001- Phó Chủ tịch Điều hành, Nhân sự

Đọc thêm