Reinhold Zintgraf
Reinhold Zintgraf

Reinhold Zintgraf

Giám Đốc Truyền Thông Doanh Nghiệp, Kỹ Thuật Số, Dịch Vụ Bán Hàng & Bán Hàng MEANền Tảng Học Vấn

1976 – 1980 Trường Đại Học Mannheim; Bằng Cấp: "Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh"

Kinh Nghiệm Chuyên Môn

1981 – 1983 Phòng Kế Hoạch & Quản Lý và Chiến Lược tại Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg
1984 – 1988 Giám Đốc Điều Hành tại Gauselfinger Textilwarenfabrik
1988 – 1994 Tư Vấn tại Tập Đoàn Tư Vấn Boston; MunichBeiersdorf AG / tesa 
1994 – 1996 Trưởng Đơn Vị Kinh Doanh Quốc Tế (BU) tesa Automotive; Hamburg
1997 – 1998 Trưởng Phòng Bán Hàng Quốc Tế tesa; Hamburg
1999 – 2002 Phó Giám Đốc Tiếp Thị & Bán Hàng Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương, Singaporetesa SE
2002 – 2008 Trưởng Phòng BU Automotive & Phân Phối BU; Lĩnh Vực Kinh Doanh và Xuất Khẩu Mới; Hamburg
2008 – 2012 Giám Đốc Vùng tesa Nam-Tây Âu; Barcelona
2012 – 2017 Giám Đốc Vùng tesa Tây Âu; Amsterdam
từ 07/2017 Phó Giám Đốc Điều Hành tesa SE; Giám Đốc Truyền Thông Doanh Nghiệp, Kỹ Thuật Số, Dịch Vụ Bán Hàng & Bán Hàng MEA; Norderstedt