เทปสองหน้า

ข้อได้เปรียบของเทปกาวสองหน้า

เหตุผลมากมายที่กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้เทปกาวสองหน้าอิสระในการออกแบบ คุณภาพในการติดยึด และ เช่น ขั้นตอนการใช้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นข้อได้เปรียบของเทปสองหน้า สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนการใช้เทปกาวสองหน้า เสรีภาพในการออกแบบ และวิธีทำงานที่สะอาดหมดจด นี่เป็นเพียงสองตัวอย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของเทปเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นออกมาอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบเทปกาวสองหน้ากับวิธีติดตั้งอื่น ๆ

เพราะฉะนั้น เราจึงได้พัฒนาระบบการให้คะแนนที่โปร่งใสซึ่งแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีการติดตั้งต่างๆ ที่สรุปให้เห็นได้ทันที ในการให้คะแนนของเรานั้น เราเปรียบเทียบเทปกาวสองหน้ากับระบบกาวน้ำและระบบการติดตั้งเชิงกล

เพื่อให้ได้ความโปร่งใสสูงสุด เราได้เปรียบเทียบระบบการติดตั้งไม่เพียงแต่ในเงื่อนไขของคุณลักษณะพิเศษหลัก สาม ประการต่ิอไปนี้ คือ คุณภาพ การประกอบ และการออกแบบ เท่านั้น แต่เรายังแบ่งย่อยลักษณะพิเศษเล่านี้ลงไปอีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นอย่างแน่นอนว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการติดตั้งวัตถุ

เพิ่มเติม

คุณภาพการยึดติด

เกณฑ์คุณภาพเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพราะฉะนั้น จึงเป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาโดยละเอียดและประเมินเกณฑ์คุณภาพโดยคำนึงถึงการใช้งานที่ต้องการ

เกณฑ์การประเมินผลของเราสำหรับคุณภาพการยึดติดมีดังนี้ คือ

  • การชดเชยพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ราบเรียบ
  • การชดเชยแรงดึงและการกระจายแรงเค้น
  • การกันสะเทือน
  • การลดความเสี่ยงต่อการถูกกัดกร่อนเป็นสนิม
  • ฟังก์ชันการปิดผนึก
  • คุณสมบัติในการลดเสียงดัง
เพิ่มเติม

เกณฑ์สำหรับการประเมินผลเรื่องคุณภาพ

การชดเชยพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ราบเรียบ – ช่องว่างระหว่างผิวหน้าที่ยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันถูกขจัดไป
การชดเชยแรงดึงและการกระจายแรงเค้น – จุดยึดเหนี่ยวเพียงจุดเดียวที่ใช้การติดยึดเชิงกล อาจทำให้วัสดุแตกหักได้
การกันสะเทือน
ลดความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม
ฟังก์ชันการผนึก – เทปปิดผนึกและป้องกันฝุ่นและความชื้น
คุณสมบัติในการลดเสียงดัง – เสียงที่เกิดจากการสั่นรัวถูกขจัดไป
เทปสองหน้า

+++

++++

++++

++++

++++

++++

กาวน้ำ

++++

++

++

++++

++++

+++

การติดยึดเชิงกล

+

+

++

+

++

+

การประกอบ

การดำเนินกระบวนการและการประกอบเข้าด้วยเทปสองหน้า ให้ข้อดีอย่างมีนัยสำคุญในเงื่อนไขของกระบวนการผลิตที่สะอาดและถูกอนามัย

เกณฑ์การประเมินผลของเราสำหรับการประกอบ มีดังนี้ คือ

  • ระยะเวลาของกระบวนการใช้
  • กระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย
เพิ่มเติม

เกณฑ์สำหรับประเมินผลการประกอบเข้า

กระบวนการใช้งานที่รวดเร็ว – ขจัดเวลาบ่มและลดความยุ่งยากซับซ้อน
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกอนามัย และจุดที่ตั้งการผลิตที่สะอาด
เทปสองหน้า


4


4

กาวน้ำ


1


2

การติดยึดเชิงกล


2


2

ความเป็นไปได้ในการออกแบบ

วิธีแก้ปัญหาในการติดตั้งไม่ควรขัดแย้งกับเสรีภาพในการออกแบบ เพราะฉะนั้น การออกแบบจึงเป็นเกณฑ์สำคัญของการพิจารณาเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการติดตั้งต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมินผลของเราในเรื่องการออกแบบ มีดังนี้ คือ

  • ปรับปรุงภาพที่ปรากฏให้เห็นดีขึ้น
  • การติดยึดที่มองไม่เห็น
เพิ่มเติม

เกณฑ์สำหรับการประเมินผลการออกแบบ

ปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ปรากฏ – ไม่สร้างความเสียหายต่อวัสดุ

การติดยึดที่มองไม่เห็น – การติดตั้งวัสดุโปร่งใส

เทปสองหน้า

++++

++++

กาวน้ำ

+++

+++

การติดยึดเชิงกล

+

+

รายการสรุป

การชดเชยพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอและไม่ราบเรียบ
การชดเชยแรงดึงและการกระจายแรงเค้น
การดูดซับแรงเค้น
ลดความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม
ฟังก์ชันการปิดผนึก
คุณสมบัติในการลดเสียงดัง
กระบวนการใช้งานที่รวดเร็ว
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกอนามัย และจุดที่ตั้งการผลิตที่สะอาด
ปรับปรุงภาพที่ปรากฏให้เห็นดีขึ้น
การยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็น

การชดเชยพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอและไม่ราบเรียบ

การชดเชยแรงดึงและการกระจายแรงเค้น

การดูดซับแรงเค้น

ลดความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม

ฟังก์ชันการปิดผนึก

คุณสมบัติในการลดเสียงดัง

กระบวนการใช้งานที่รวดเร็ว

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกอนามัย และจุดที่ตั้งการผลิตที่สะอาด

ปรับปรุงภาพที่ปรากฏให้เห็นดีขึ้น

การยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็น