ความรับผิดชอบต่อ ภาพสื่อสารหลักของธรรมชาติ

ความรับผิดชอบ หนังสือรับรอง และ ข้อมูลเรื่องความปลอดภัย

ประวัติแห่งความสำเร็จอันยาวนานของเรานั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มีมากกว่าเพียงแค่การมีความคิดแนวใหม่ คุณภาพ และความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญยังรวมถึงการรับภาระความรับผิดชอบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย เป้าหมาย คือ การคุ้มครองทรัพยากรเชิงนิเวศน์ และการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมที่เราอยู่อาศัยความรับผิดชอบ ที่ tesa: ด้านสังคม

เรารับภาระความรับผิดชอบ

อุตสาหกรรมแบบยั่งยืนกำหนดรูปแบบพื้นฐานของกระบวนการธุรกิจทั่วโลกของเรา จุดสนใจของเรามุ่งไปสู่ขอบเขตกิจกรรมสี่ด้าน: ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคม กิจกรรมทุกด้านนี้ปักหลักแน่นแฟ้นอยู่ภายในการปฏิบัติตามเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการของเรา

   

ณ วันนี้ tesa เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำของโลกในกลุ่มเทคโนโลยีสารติดยึดเอง เรื่องราวแห่งความสำเร็จในระยะยาวของเราไม่เพียงแต่สัมพันธ์กับความคิดแนวใหม่ คุณภาพ และความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญยังรวมถึงการรับภาระความรับผิดชอบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย จุดมุ่งหมายของเรา คือ การคุ้มครองทรัพยากรเชิงนิเวศน์ และก่อให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมที่เราอยู่อาศัย และประกอบธุรกิจการค้า โดยการมีส่วนร่วมทางสังคม

   

ขอบเขตของกิจกรรม
เราได้ฝังนโยบายธุรกิจแบบยั่งยืนเหล่านี้ไว้ในกลยุทธ์ของเรา และในจิตใจของคณะกรรมการบริหารที่ tesa SE เราปฏิบัติตนแบบเชิงรุก และเน้นความสนใจในขอบเขตกิจกรรมสี่ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคม คุณภาพ และ ความปลอดภัย การคุ้มครองทรัพยากร ความเคารพนับถือและความยุติธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงทัศนะบางประการซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องนี้

   

ค้นพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององค์กรที่ tesa ได้ที่ www.tesa.com

เราได้รับการรับรอง

หนังสือรับรอง

ประกันคุณภาพด้วยการทำตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในท้องถิ่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้ว บริษัทของเรายังกำหนดเป้าหมายโดยยึดคุณภาพระดับสากล มาตรฐานความปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมและการอาชีพเป็นเส้นทางที่ต้องเดิน

   

ดูหนังสือรับรองฉบับปัจจุบันของเราได้ ที่ www.tesa.com

รายละเอียดข้อมูลเรื่องความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารบางอย่าง นอกจากนั้นแล้ว เอกสารเหล่านี้ยังช่วยให้คนงานและบุคลากรของหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถประเมินผลได้ิอย่างรวดเร็วว่าจะปฏิบัติกับสารนั้นอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

   

คุณจะพบกับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tesa.com