Kľúčový vizuál pre zodpovednosť voči prírode

Zodpovednosť, certifikácie a bezpečnostné informácie

Základom našej dlhej histórie úspechu sú viac ako len inovačné nápady, kvalita a technologický pokrok. Medzi vplyvné faktory patrí aj preberanie zodpovednosti za ľudí a životné prostredie. Cieľom je chrániť ekologické zdroje a spoločensky sa angažovať, aby sme mali kladný vplyv na spoločnosť, v ktorej žijeme.

Preberáme zodpovednosť

Zodpovednosť v spoločnosti tesa: sociálna

Trvalo udržateľný priemysel je základom našich globálnych obchodných procesov. Naše zameranie je orientované na štyri oblasti aktivity: výrobky, životné prostredie, zamestnanci a spoločnosť. A to všetko je pevne ukotvené v našich postupoch v oblasti stratégie a manažmentu.

 

Dnes je tesa jednou z globálnych vedúcich spoločností v sektore samolepiacich technológií. Náš dlhodobý úspešný príbeh nesúvisí len s inovačnými nápadmi, kvalitou a technologickým pokrokom. Medzi vplyvné faktory patrí aj preberanie zodpovednosti za ľudí a životné prostredie. Cieľom je prostredníctvom spoločenského angažovania chrániť ekologické zdroje a mať kladný vplyv na spoločnosť, v ktorej žijeme a podnikáme.

 

Oblasti činnosti
Tieto trvalo udržateľné obchodné politiky sa stali súčasťou našej stratégie a postojov Výkonnej rady spoločnosti tesa SE. Konáme proaktívne a sústreďujeme sa na štyri oblasti aktivity – výrobky, životné prostredie, zamestnancov a spoločnosť. Kvalita a bezpečnosť, ochrana zdrojov, rešpekt a férovosť, ako aj podporovanie detí a mladých ľudí – to sú len niektoré aspekty, ktoré s tým súvisia.

 

Podrobné informácie o Korporátnej zodpovednosti spoločnosti tesa sú uvedené na stránke www.tesa.com

Sme certifikovaní

Osvedčenie

Zabezpečovanie kvality prostredníctvom splnenia požiadaviek medzinárodných noriem. Okrem toho, že neustále spĺňame požiadavky miestnych zákonov a predpisov, naša spoločnosť považuje svoju orientáciu na medzinárodné bezpečnostné normy pre kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť na pracovisku za samozrejmosť.

 

Pozrite si naše aktuálne certifikáty na stránke www.tesa.com

Bezpečnostné informácie

Karty bezpečnostných údajov materiálov (MSDS) obsahujú údaje týkajúce sa vlastností konkrétnej látky. Ďalej bežným a havarijným pracovníkom umožňujú rýchlo vyhodnotiť, ako s príslušnou látkou bezpečne manipulovať.

 

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke www.tesa.com