For Employees and Society

Náš záväzok voči spoločnosti

Pre zamestnancov a spoločnosť

Podporujeme zamestnancov v celom našom hodnotovom reťazci a zapájame sa do projektov podporujúcich novú generáciu inovátorov.

Zameranie na zamestnancov

Naši zamestnanci sú najdôležitejšou komoditou spoločnosti tesa, pokiaľ ide o náš dlhodobý úspech. Vytvárame preto pracovné prostredie, ktoré podporuje inovatívne nápady a ktoré stavia na úcte, rovnosti a bezpečnosti.

Focus on Employees
Our Goal Vision zero

Zdravie a bezpečnosť

Bezpečnosť zamestnancov je v spoločnosti tesa najvyššou prioritou, najmä v prípade našich cenných zamestnancov pracujúcich vo výrobe. Pokiaľ ide o bezpečnosť, aj jeden úraz je priveľa. Usilujeme sa teda znížiť počet pracovných úrazov na nulu a tento cieľ je zakotvený aj v našom hlavnom princípe VISIONZER[O]. Naša miera výskytu nehôd je v súčasnosti výrazne pod priemerom nemeckého sektora: na každý milión odpracovaných hodín zaznamenala spoločnosť tesa 1,6 úrazu, čo sa v roku 2019 odzrkadlilo v troch a viac dňoch pracovnej neschopnosti.

 

Popri zákonných predpisoch tvoria naše celofiremné smernice o bezpečnosti práce základ nášho systému riadenia v oblasti BOZP. Tieto smernice umožňujú zavádzať konkrétne opatrenia na zníženie rizík a zvýšenie bezpečnosti na pracovisku. Jedným z príkladov je aplikácia „Safety Tour“, ktorá podporuje našich pracovníkov vo výrobe počas kontroly bezpečnosti, poriadku a hygieny.

 

Aktívne tiež podporujeme zdravie a dobré pracovné podmienky personálu spoločnosti tesa. Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej spoločnosti zahŕňa ponuky cvičenia a relaxácie, množstvo lekárskych prehliadok a možnosti, ktoré podporujú zdravú výživu.

Podpora rozvoja zamestnancov

Ako môžeme prilákať a udržať vysokokvalifikovaných zamestnancov vzhľadom na konkurenciu? Kľúčový je pre nás súhrn viacerých individuálnych opatrení od ponuky vzdelávacích programov na mieru a možností profesionálneho rozvoja až po atraktívne možnosti rozvoja a dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

 

Naším cieľom je propagovať firemnú kultúru, ktorá posilňuje výkon, tímovú prácu, spoluprácu medzi oddeleniami a internacionalizáciu. Niektoré z našich hlavných priorít v tejto oblasti zahŕňajú rozvoj vodcovských schopností a plánovanie kariéry. Cieľom programu rozvoja manažmentu je podpora tímov vedenia a manažérov pri ďalšom rozširovaní ich schopností, pričom ide o jeden z mnohých nástrojov, ktoré sme realizovali na podporu rozvoja zamestnancov.

 

Zručnosti, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, sú zhrnuté v našich deviatich kľúčových kompetenciách. Tvoria základ našej práce v oblasti ľudských zdrojov a sú aplikované na všetky naše nástroje v personálnej oblasti. Zohrávajú dôležitú úlohu, napríklad v hodnoteniach kompetencií. Tento rozvojový program dáva talentovaným ľuďom príležitosť zúčastňovať sa aktivít a cvičení súvisiacich s kariérou. Na základe našich kľúčových kompetencií potom dostávajú individuálnu spätnú väzbu. Cieľom je určiť silné stránky a potenciál každého kandidáta a podporiť kariérny postup v rámci spoločnosti.

 

Rovnako dôležité je pre nás poskytnúť zamestnancom možnosť zmeniť oddelenie v rámci spoločnosti. Model tesa X-perience bol zavedený presne z tohto dôvodu. Poskytuje zamestnancom s vysokou úrovňou znalostí o produktoch príležitosť získať prehľad o tom, ako pracovať so zákazníkmi.

 

Ďalej ponúkame komplexné školenia a príležitosti profesionálneho rozvoja, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre potreby spoločnosti a pokrývajú širokú škálu zručností a cieľových skupín.

Spravodlivé podmienky a rovnosť

Skôr ako sa naše výrobky dostanú k zákazníkom, čaká ich často dlhá cesta. Náš hodnotový reťazec sa rozprestiera na niekoľkých kontinentoch a spolieha sa na množstvo ľudí, ktorí pre spoločnosť tesa pracujú priamo aj nepriamo. Za všetkých zodpovedáme my. Preto sa v plnej miere zaväzujeme zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a dodržiavať ľudské práva v celom našom hodnotovom reťazci. Usilujeme sa zaistiť, aby to tak bolo vždy, a preto úzko spolupracujeme s našimi partnermi a hodnotíme dodávateľov.

 

Základom tejto práce je náš kódex správania [LINK zum CoC] a kódex správania pre dodávateľov [Link zum CoCfS], ktoré obsahujú kľúčové pravidlá správania pre našich zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov.

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

Svedectvo našich úspechov v oblasti trvalej udržateľnosti

V roku 2020 sa skupina tesa opäť zúčastnila hodnotení v oblasti trvalej udržateľnosti EcoVadis a za svoje úspechy získala striebornú medailu. Je to dôkaz, že v našom odvetví sme nadpriemerní. EcoVadis je renomovaná hodnotiaca platforma pre spoločnosti s globálnymi reťazcami obstarávania. Analyzuje a hodnotí princípy, kroky a výsledky spoločností v oblasti životného prostredia, pracovných postupov, ľudských práv, etiky a zodpovedného obstarávania.

V polovici roku 2020 sme tiež spustili program trvalej udržateľnosti pre našich dodávateľov. V rámci úvodnej kampane sme pozvali 50 našich najlepších dodávateľov, aby sa zapojili do hodnotenia trvalej udržateľnosti, ktoré zastrešuje platforma EcoVadis, a tí sa potom s nami podelili o svoje výsledky. V nasledujúcich rokoch by sme chceli povzbudiť k účasti ďalších dodávateľov.

80 %

priamych nákupov

Naším cieľom do roku 2025 je obstarávať 80 percent priameho nákupu od dodávateľov, ktorí sa zapojili do hodnotenia trvalej udržateľnosti, napríklad EcoVadis.

Podpora novej generácie inovátorov

Už Albert Einstein vedel, že „problémy nemožno vyriešiť rovnakým zmýšľaním, ktoré ich vytvorilo“. Namiesto toho musíme prichádzať s čerstvými nápadmi a potrebujeme mladých ľudí, ktorí sa vidia v roli riešiteľov problémov budúcnosti.

 

Budúcu generáciu chceme podporiť tak, že jej umožníme prístup k predmetom, ako je prírodoveda, technológia, inžinierstvo a matematika, aj ku kľúčovým technológiám budúcnosti. Témou, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, je eliminácia nerovností a vyrovnanie príležitostí. Jedna z našich kľúčových iniciatív v tejto oblasti podporuje vzdelávacie možnosti, ktoré povzbudzujú viac žien, aby sa týmto predmetom venovali.

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Prírodné vedy a technologická iniciatíva (NAT).

Jednou z iniciatív, do ktorých sa spoločnosť tesa zapojila, je iniciatíva NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), ktorá spája školy v Hamburgu a Norderstedte s univerzitami, vysokými školami a technologicky zameranými spoločnosťami. Cieľom iniciatívy NAT je poskytnúť mladým široké spektrum poznatkov v rôznych pracovných oblastiach. Ako príklad môžeme v rámci iniciatívy NAT uviesť program mint:pink zameraný špeciálne na posilnenie postavenia dievčat, ako aj program mint.match, ktorý spája absolventov stredných škôl so špecializovanými prírodovedcami.

Odhodlaní počas celej krízy

Náš sociálny záväzok zahŕňa aj finančnú podporu charitatívnych organizácií. Od začiatku koronakrízy spoločnosť tesa podporuje aj Lekárov bez hraníc a organizáciu Save the Children. Lekárom bez hraníc sme darovali milión eur, pričom ide o jeden z najväčších jednorazových darov, aké organizácia kedy dostala. Tieto peniaze pôjdu do globálneho krízového fondu organizácie súvisiaceho s COVID-19 a použijú sa na rýchlu a nekomplikovanú pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

 

Organizácia Save the Children a spoločnosť tesa sa pod heslom „Vzdelávanie spája. Spoločne na celom svete.“ rozhodli riešiť otázku rastúcej nerovnosti vo vzdelávaní. Tento fenomén silno zasahuje sociálne znevýhodnené deti najmä počas pandémie. Finančným darom v sume jeden milión eur podporujeme vybrané projekty organizácie Save the Children v šiestich krajinách, a to vo Vietname, Číne, Indii, Mexiku, Taliansku a v Nemecku.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Viac o trvalej udržateľnosti

Our Commitment to Sustainability
Trvalá udržateľnosť
Náš záväzok k trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Naše zameranie – Naši zákazníci
Prečítajte si viac
Our Strategy for the Future
Stratégia
Viac trvalej udržateľnosti, viac inovácií
Prečítajte si viac
For Our Environment
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Prečítajte si viac
svet sa otepľuje
Trvalá udržateľnosť
Firemná ambícia 1,5 °C – Zapojíme sa!
Prečítajte si viac
Save the Children
Trvalá udržateľnosť
Zachráňte deti!
Prečítajte si viac
Jednou z hlavných priorít organizácie Lekári bez hraníc je bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov a práve preto musia všetci pracovníci dodržiavať prísne protokoly bezpečnosti a ochrany.
Trvalá udržateľnosť
Boj proti koronavírusu
Prečítajte si viac