Smooz 40318 application product with model DIY
Regulamin

RegulaminRegulamin

Regulamin akcji „Wypróbuj akcesoria łazienkowe” w serwisie Instagram

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin akcji samplingowej pod nazwą „Wypróbuj akcesoria łazienkowe” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji, regulujący zasady i warunki Akcji, w szczególności warunki uczestnictwa w akcji, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Akcji w związku z ich udziałem w Akcji.

3. „Akcja”– akcja opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Wypróbuj akcesoria łazienkowe” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4.  „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który obserwuje na kanale Instagram profil @tesa_polska i dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w akcji, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w akcji, opisane treścią Regulaminu.

5. "Próbka" - haczyk pojedynczy wykonany z chromowanego na wysoki połysk metalu, montowany z użyciem technologii tesa® Power.Kit. 

6. „Instagram”– serwis internetowy pod domeną www.instagram.com, w którym to serwisie informujemy o akcji.

7. „Fanpage”– profil o nazwie „tesa_polska” w serwisie Instagram dostępny pod adresem https://www.instagram.com/tesa_polska/

8. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na portalu Instagram.

9. "Strona Internetowa" - domena, na której odbywa sie akcja

10. „Formularz zgłoszeniowy” – formularz utworzony na profilu o nazwie „tesa” na stronie www.tesa. zawierający pytania do Uczestników Akcji.

§1

Postanowienia ogólne

1. Akcja jest realizowana na Stronie Internetowej marki tesa przy pomocy Formularza zgłoszeniowego.

2. Zgłoszenie udziału w Akcji odbywa się wyłącznie poprzez całkowite wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie www.tesa.pl.

3. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Akcji przypaść może wyłącznie 1 (jedna) próbka w całej Akcji.

5. W akcji przewidziano rozdanie 150 próbek. O wysłaniu próbki decyduje kolejność pełnych, zweryfikowanych przez Organizatora zgłoszeń waz z udzieleniem informacji uzupełniających, wymaganych przez Organizatora w celu przekazania próbki.

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Akcji, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

§2

Termin i uczestnictwo w Akcji

1. Akcja trwa od 11 września 2019 roku, do godziny 23:59 w dniu 25 września 2019r lub do wyczerpania dostępnych próbek.

2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

  • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
  • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Instagram.com
  • zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Akcji oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Akcji.
  • poprawnie wypełniła Formularz zgłoszeniowy, poprzez podanie swoich danych – Imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz odpowiedzi na pytania uzupełniające zadane przez Organizatora.
  • Nie otrzymała wcześniej Próbki haczyka łazienkowego podczas akcji prowadzonej na stronie https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj.
  • Zaobesrwowała lub obserwuje na Instagramie profil @tesa_Polska

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Akcji Uczestników, którzy nadużyją jego zasad, na przykład poprzez wpisywanie nieprawdziwych danych, danych osób trzecich lub inne działania nadużywające zasad Regulaminu.

6. Formularze wypełnione po zakończeniu Akcji nie biorą w niej udziału. W przypadku odrzucenia zgłoszenia i niezakwalifikowania się do Akcji, Uczestnik zostanie o tym poinformowany przez Organizatora w okresie 7 dni od daty zakończenia Akcji.

§3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji tj. tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników  w związku z Akcją będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.​

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez email: iod.TESA@tesa.com

3. W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• Imię, nazwisko,

• adres e-mail,

• dane adresowe niezbędne do wysłania Próbki.

4. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przystąpienie do Akcji oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Akcji. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Akcją poprzez konto Instagram oraz podany adres e-mail.

7. Uczestnik nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób trzecich.

8. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

a) wzięcia przez Uczestnika udziału w Akcji i przeprowadzenia Akcji (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Próbki, tj. imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Akcji, w tym w szczególności wydania Próbki. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Akcji lub brak możliwości wydania Próbki bądź rozpatrzenia reklamacji.

10. Uczestnikom, przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

11. Dane osobowe pozyskane w związku z Akcją będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) dane udostępniane przez Uczestników w celu wzięcia udziału w Akcji – przez okres 30 dni od dnia zakończenia Akcji oraz 30 dni od momentu wydania Próbki, jeśli Uczestnik zakwalifikował się do jej wydania, lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

c) dane udostępnione w celach marketingowych, tj. subskrypcji newslettera (imię i nazwisko, adres e-mail) – do momentu cofnięcia zgody.

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

14. Dane osobowe Uczestników Akcji, którzy otrzymają Próbkę, mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest: podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Akcji, dostawcy serwera, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane dalej w celach marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na Subskrypcję Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W celu otrzymywania od Administratora lub podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, informacji handlowych  o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Akcji.

18. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

19. Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest: agencjom reklamowym, marketingowym świadczącym usługi na rzecz Administratora, dostawcy serwera, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.

20. Przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, fakt udziału w Akcji.

21. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo  do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

23. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

24. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO) iod.TESA@tesa.com lub na adres marketing.tesa@tesa.com.

§4

Zasady Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w trakcie trwania Akcji:

- Wypełnić formularz z danymi kontaktowymi na stronie www.tesa.pl, podając  dane pozwalające na kontakt z Uczestnikiem (imię, nazwisko, adres e-mail).

- Udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w Formularzu Zgłoszeniowym przez Organizatora.

- Zapoznać się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Akcji, dostępnymi w Formularzu Zgłoszeniowym

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, wysłanego przez Uczestnika poprzez Formularz Zgłoszeniowy, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu weryfikacji poprawności zgłoszenia w przeciągu 7 dni od zakończenia Akcji.

3. W przypadku pomyślnej weryfikacji, Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie danych adresowych - pełen adres kontaktowy: ulica, numer domu / mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

4. Aby otrzymać Próbkę, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do wysłania Próbki, w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości przez Organizatora.

 

§5

Próbki i tryb ich przekazania

1. Próbki będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną próbkę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

2. Fundatorem Próbek jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

3. Wysyłka próbek odbędzie się w terminie do 21 dni od daty otrzymania danych do wysyłki oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby tejże wysyłki.

§6

Wydanie próbki

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Akcji błędnych lub niepełnych danych adresowych.

2. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną próbkę.

3. Próbki dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

4. Próbki wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Akcji nie wyraża zgody na przesyłanie próbek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator odmówi wydania próbki osobie, która podczas wydawania próbki okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku próbka pozostaje własnością Organizatora.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników Akcji w formie email na adres: marketing.tesa@tesa.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Akcji złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji.

2. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z treścią Regulaminu Akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj/regulamin-akcji-facebook oraz w serwisie Facebook na Dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Akcji nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

 

Zobacz więcej