Smooz 40318 application product with model DIY
Regulamin

RegulaminRegulamin

Regulamin akcji „Samoprzylepne akcesoria łazienkowe”

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin akcji samplingowej pod nazwą „Samoprzylepne akcesoria łazienkowe” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Akcji, regulujący zasady i warunki Akcji, w szczególności warunki uczestnictwa w akcji, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Akcji w związku z ich udziałem w Akcji.

3. „Akcja”– akcja opisana niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Samoprzylepne akcesoria łazienkowe” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4.  „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w akcji, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w akcji, opisane treścią Regulaminu.

5. "Próbka" - haczyk pojedynczy wykonany z chromowanego na wysoki połysk metalu, montowany z użyciem technologii tesa® Power.Kit. 

§1

Postanowienia ogólne

1. Akcja zostanie zrealizowana na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj z formularza zgłoszeniowego.

2. Zgłoszenie udziału w Akcji odbywa się wyłącznie poprzez całkowite wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

3. Prawo udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Akcji przypaść może wyłącznie 1 (jedna) próbka w całej Akcji.

5. W akcji przewidziano rozdanie 150 próbek. O wysłaniu próbki decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Akcji, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj.

§2

Termin i uczestnictwo w Akcji

1. Akcja trwa od 8 kwietnia 2019 roku, do godziny 23:59 w dniu 6 maja 2019r lub do wyczerpania dostępnych próbek.

2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
 • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 • posiada dostęp do Internetu.
 • zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Akcji oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Akcji.
 • poprawnie wypełniła formularz dostępny na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj w czasie trwania Akcji.

4. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Akcji Uczestników, którzy nadużyją jego zasad.

6. Formularze wypełnione po zakończeniu Akcji nie biorą udziału w Akcji.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Akcją na potrzeby przeprowadzenia Akcji oraz powiadomienia o przyznaniu próbki.

2. Przystąpienie do Akcji oznacza zgodę Uczestnika Akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów Akcji. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Akcji (imię i nazwisko), zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Akcją poprzez korespondencję mailową, wysyłaną na adres podany przez Uczestnika.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji tj. tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników  w związku z Akcją będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.​

4. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane  celu udziału w Akcji, w tym zarejestrowania uczestników, wyłonienia laureatów, wydania próbki i rozpatrywania reklamacji - w przypadku tego celu: 

 • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału  w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji  i otrzymania próbki, niepodanie danych osobowych uniemożliwi natomiast wzięcie udziału w Akcji,  
 • odbiorcami danych są: Organizator; dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane  są dane osobowe, agencje reklamowe,
 • dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją, 
 • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, adres korespondencyjny, fakt udziału w Akcji.

4.1. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane dalej w celach marketingowych – w przypadku tego celu: 

 • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • odbiorcami danych są: Organizator, agencje reklamowe, marketingowe świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe,
 • dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, fakt udziału w Akcji,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Akcji.

4.2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,  a od dnia 25 maja 2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo  do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

4.3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą,  Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.

4.5. W celu otrzymywania od Administratora lub Procesora informacji handlowych  o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

5. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iod.TESA@tesa.com.

§4

Zasady Akcji

1. Aby wziąć udział w Akcji należy w trakcie trwania Akcji:

- Wypełnić formularz z danymi kontaktowymi na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj  a w szczególności danych pozwalających na wysyłkę próbki (imię, nazwisko, pełny adres) oraz kontakt w związku z Akcją (adres e-mail).

- Wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera

§5

Próbki i tryb ich przekazania

1. Próbki będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną próbkę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

2. Wartość próbki podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości próbki pokrywa Organizator Akcji na podstawie oświadczenia odbioru próbki podpisanego przez zwycięzcę Akcji.

3. Fundatorem próbek jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

4. Wysyłka próbek odbędzie się w terminie do 21 dni od daty otrzymania danych do wysyłki oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby tejże wysyłki.

§6

Wydanie próbki

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Akcji błędnych lub niepełnych danych adresowych.

2. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną próbkę.

3. Próbki dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Próbki wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Akcji nie wyraża zgody na przesyłanie próbek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator odmówi wydania próbki osobie, która podczas wydawania próbki okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku próbka pozostaje własnością Organizatora.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników Akcji w formie email na adres: marketing.tesa@tesa.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Akcji złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji.

2. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z treścią Regulaminu Akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www.tesa.compl-pl/konsument/akcesoria-lazienkowe/wyprobuj pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników Akcji nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

Zobacz więcej