Εξωτερική χρήση

Προστασία οχημάτων και εξαρτημάτων που φυλάσσονται ή μεταφέρονται σε εξωτερικό περιβάλλον.