Pravidla

PravidlaPravidla

Pořadatelem online Soutěže je tesa tape s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 158 00 Praha 5 -
Jinonice, IČ 27112039 (dále jen „Společnost“). Pořadatel vydává tato pravidla soutěže (dále jen
„Pravidla“).

Podmínky účasti v soutěži
Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území
České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
Právnické osoby se taktéž nemohou Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže současně uděluje svůj
souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným
přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
Organizátor Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé v průběhu
soutěže.

Podmínkou pro zapojení do Soutěže je okomentování příspěvku na Facebook stránce tesa (CZ),
označeného jako „POZOR SOUTĚŽ". Komentář musí obsahovat snímek obrazovky, na
kterém bude video zastaveno v okamžiku, kdy se ručník nachází ve vyznačeném poli.

Výhry
Z vybraných komentářů vzejde 8 výherců. První vyhraje balíček premiových háčků tesa®
Powerbutton v hodnotě 2750 Kč. Zbylých sedm obdrží dárkovou tašku s jedním balením háčků tesa®
Powerbutton.

Výherci budou vyhlášeni v samostatném příspěvku na Facebook stránce tesa (CZ).
Rozhodnutí o výhře propadá, nepříhlásí-li se o ni výherce do jednoho týdne od vyhlášení. V takovém
případě bude vybrán nový výherce.

Soutěž probíhá do půlnoci 4. 3. 2018.

Zvláštní ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i
podmínek účasti, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu pravidel a
podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Pořadatel neodpovídá za žádné škody v
souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp.
nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty
formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný
papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník hry bere na vědomí, že
výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže bude
rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj
souhlas řídit se těmito Pravidly.

Tato pravidla nabývají platnosti dne 19. 2. 2018.

 

 

Číst dále